Array ( )

Warunki korzystania z usługi

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020 r

Wprowadzenie

Warunki („Warunki”) opisują, w jaki sposób Triparison w Wielkiej Brytanii („Firma”, „my” i „nasz”) reguluje korzystanie z tej witryny internetowej https://www.triparison.com („Witryna”) ). Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące korzystania ze strony internetowej. Firma może zmienić Warunki w dowolnym momencie. Spółka może poinformować Cię o zmianie Regulaminu za pomocą dostępnych środków komunikacji. Firma zaleca częste sprawdzanie witryny internetowej w celu zapoznania się z aktualną wersją Warunków i ich poprzednimi wersjami.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną, oświadczasz, że jesteś upoważniony przez taką osobę prawną do zawarcia Warunków jako osoba prawna, którą reprezentujesz.

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności jest dostępna na osobnej stronie. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie. Rozumiesz, że korzystając ze strony internetowej, potwierdzasz, że przetwarzanie tych informacji będzie odbywać się zgodnie z Polityką prywatności.

Twoje konto

Korzystając ze strony, ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie poufności swojego konta, hasła i innych danych uwierzytelniających oraz za bezpieczny dostęp do swojego urządzenia. Nie możesz nikomu przypisywać swojego konta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Twojego konta wynikający z przywłaszczenia lub kradzieży Twojego konta. Firma może odmówić lub anulować usługę, zamknąć Twoje konto oraz usunąć lub edytować zawartość.

Spółka nie zbiera świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia (szesnaście). Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat, nie możesz korzystać z tej strony internetowej i nie możesz w żadnym wypadku przystąpić do Warunków.

Usługi

Serwis umożliwia korzystanie z Usług dostępnych w serwisie. Nie będziesz korzystać z usług w celach niezgodnych z prawem.

Możemy, według własnego uznania, ustalić opłaty za korzystanie z witryny internetowej dla Ciebie. Wszystkie ceny są publikowane oddzielnie na odpowiednich stronach w serwisie. Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić wszelkie opłaty.

Usługi stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, aplikacji i platform (zwanych dalej „Witrynami połączonymi”).

Firma nie kontroluje witryn połączonych i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i inne materiały witryn powiązanych. Firma udostępnia te linki w celu zapewnienia funkcjonalności lub usług na stronie internetowej.

Zabronione zastosowania i własność intelektualna

Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej z jednego urządzenia zgodnie z Warunkami. Zabrania się korzystania z witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. Nie możesz korzystać z witryny w sposób, który może wyłączać, uszkadzać lub ingerować w witrynę.

Wszystkie treści obecne na stronie obejmują tekst, kod, grafikę, logo, obrazy, kompilację, oprogramowanie używane na stronie (zwane dalej „Treścią”). Treść jest własnością Firmy lub jej wykonawców i jest chroniona przez prawa własności intelektualnej, które chronią takie prawa. Zgadzasz się używać wszystkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności lub ograniczeń zawartych w Treści i nie możesz zmieniać Treści.

Użytkownik nie może publikować, przesyłać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze, tworzyć i sprzedawać dzieł pochodnych ani w jakikolwiek sposób korzystać z Treści. Korzystanie ze strony internetowej nie upoważnia Cię do nielegalnego i niedozwolonego korzystania z Treści, w szczególności nie możesz zmieniać praw własności ani zawiadomień w Treści. Będziesz używać Treści wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma nie udziela żadnych licencji na własność intelektualną Spółki.

Materiały firmy

Publikując, przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając swoje Treści, zezwalasz Firmie na korzystanie z Twoich Treści w związku z prowadzeniem działalności Spółki, w tym między innymi prawa do transmisji, publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, kopiowania , reprodukować i tłumaczyć Treści; i opublikować Twoje imię i nazwisko w związku z Twoimi Treściami.

Żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone w związku z wykorzystaniem Twoich Treści. Firma nie ma obowiązku publikowania lub korzystania z jakichkolwiek Treści, które możesz nam przesłać, i może usunąć Twoje Treści w dowolnym momencie.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając swoje Treści, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do swoich Treści.

Zrzeczenie się niektórych zobowiązań

Informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej mogą zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości. Firma nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości i błędy.

Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do dostępności, dokładności, rzetelności, przydatności i aktualności Treści zawartych w serwisie oraz usług dostępnych w serwisie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie Treści i usługi są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tej Treści i usług, w tym gwarancji i postanowień dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, szczególne szkody karne, w tym między innymi za utratę przyjemności, danych lub zysków w związek z korzystaniem lub wykonywaniem strony internetowej w kontekście niemożności lub opóźnienia w korzystaniu ze strony internetowej lub jej usług, lub jakiejkolwiek Treści strony internetowej lub w inny sposób wynikający z korzystania ze strony internetowej, na podstawie umowy i nie – odpowiedzialność kontraktowa lub z innego powodu.

Jeżeli wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, czy to wynikowe, czy przypadkowe, jest w konkretnym przypadku zabronione, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Ciebie.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i unieszkodliwić Firmę, jej menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów i osoby trzecie za wszelkie koszty, straty, wydatki (w tym honoraria prawników), zobowiązania dotyczące lub wynikające z Twojej przyjemności lub niemożności korzystania z witryny internetowej lub jej usług oraz usług i produktów Firmy, naruszenia Warunków lub jakichkolwiek praw osób trzecich lub naruszenia obowiązującego prawa. Firma może przyjąć wyłączną obronę, a Ty będziesz współpracować ze Spółką w celu zapewnienia wszelkich dostępnych środków obrony.

Zakończenie i ograniczenie dostępu

Firma może zamknąć dostęp i konto do witryny internetowej i powiązanych z nią usług lub dowolnej części w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku naruszenia Warunków.

Różne

Prawem właściwym dla Warunków jest prawo materialne kraju, w którym Spółka została utworzona, z wyjątkiem norm kolizyjnych. Nie będziesz korzystać ze strony internetowej w jurysdykcjach, które nie nadają mocy wszystkim postanowieniom Warunków.

Żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub przedstawicielstwo nie będą dorozumiane między Tobą a Firmą w wyniku Warunków lub korzystania ze strony internetowej.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi odstępstwa od prawa Spółki do przestrzegania żądań lub wymogów rządowych, sądowych, policyjnych i organów ścigania dotyczących korzystania z witryny internetowej.

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne lub niewykonalne klauzule zostaną uznane za zastąpione przez ważne i wykonalne klauzule będą podobne do oryginalnej wersji Warunków oraz innych części i sekcji Warunki mają zastosowanie do Ciebie i Firmy.

Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z witryny internetowej, a Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty i oferty, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między Tobą a Firmą.

Firma i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w wywiązaniu się ze swoich zobowiązań, jeżeli niepowodzenie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą Spółki, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarga, zamieszek, działań, regulacji, ustawodawstwa lub rozkazy rządu, akty terrorystyczne, wojny lub inne siły pozostające poza kontrolą Firmy.

W przypadku kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub przyczyn działań między Firmą a Tobą w związku ze stroną internetową lub innymi powiązanymi kwestiami lub Warunkami, Ty i Firma zgadzacie się podjąć próbę rozwiązania takich kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub powództwa w drodze negocjacji w dobrej wierze, aw przypadku niepowodzenia takich negocjacji, wyłącznie przed sądami kraju, w którym Spółka ma siedzibę.

Uskarżanie się

Zobowiązujemy się rozwiązywać wszelkie skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania przez nas danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszych Warunków lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Odpowiemy na twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą zgłoszoną nam skargę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została odpowiednio rozwiązana, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorującym ochronę danych.

Informacje kontaktowe

Czekamy na Twoje uwagi lub pytania dotyczące naszych Warunków. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

Triparison - Flights & Hotels

Triparison is a free travel booking service

Get in the App store